Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là  


Câu 47548 Vận dụng

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản để nhận xét

Xem lời giải

...