Vì sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?  


Câu 47547 Vận dụng

Vì sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào thành quả của cách mạng tư sản Pháp để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...