Sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã dẫn đến sự chuyển biến gì?  


Câu 47542 Nhận biết

Sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã dẫn đến sự chuyển biến gì?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình các nước tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...