Cho 200 ml dung dịch α-aminoaxit X nồng độ 0,2M chia làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M - Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được 2,22 gam muối khan.Vậy công thức của X là


Câu 82415 Vận dụng

Cho 200 ml dung dịch α-aminoaxit X nồng độ 0,2M chia làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M

- Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được 2,22 gam muối khan.Vậy công thức của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét tỷ lệ nX : nHCl, kết luận số nhóm NH2

- Xét tỷ lệ nX : nNaOH, kết luận số nhóm COOH

- Có số mol X, tìm phân tử khối của muối

- Suy ra phân tử khối của X và công thức cấu tạo của X.

Xem lời giải

...