Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là:


Câu 15487 Nhận biết

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...