Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi là:


Câu 15495 Thông hiểu

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...