Đồng bằng sông Hồng giống Đồng bằng sông Cửu Long ở điểm:


Câu 15497 Thông hiểu

Đồng bằng sông Hồng giống Đồng bằng sông Cửu Long ở điểm:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...