Có bao nhiêu giá trị thực của tham số (m ) để phương trình  (m(.3^((x^2) - 3x + 2)) + (3^(4 - (x^2))) = (3^(6 - 3x)) + m ) có đúng (3 ) nghiệm thực phân biệt.


Câu 38727 Vận dụng cao

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình  \(m{.3^{{x^2} - 3x + 2}} + {3^{4 - {x^2}}} = {3^{6 - 3x}} + m\) có đúng \(3\) nghiệm thực phân biệt.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình về dạng tích tìm $3^{{x^2} - 3x + 2} $ và $3^{4 - {x^2}}$

- Giải từng phương trình và tìm điều kiện để tổng số nghiệm của hai phương trình bằng $3$

Xem lời giải

...