Trong dung dịch nước, glucozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng


Câu 504 Nhận biết

Trong dung dịch nước, glucozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...