Phát biểu nào sau đây không đúng ? 


Câu 509 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...