Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?


Câu 505 Thông hiểu

Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...