Thực hiện thí nghiệm theo hình vẽ sau:   Thí nghiệm trên chứng minh cho kết luận nào về cấu tạo glucozơ?


Câu 91232 Thông hiểu

Thực hiện thí nghiệm theo hình vẽ sau:

 

Thí nghiệm trên chứng minh cho kết luận nào về cấu tạo glucozơ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để xác định cấu tạo của glucozơ, người ta căn cứ vào các dữ kiện thí nghiệm sau

+ Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic, chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm CH=O

+ Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau

+ Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm OH

+ Khử hoàn toàn glucozơ, thu được hexan, chứng tỏ có 6 nguyên tử C trong phân tử glucozơ tạo thành một mạch không nhánh.

Xem lời giải

...