Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Ở loài này có tối đa 6 thể đột biến thể ba 2. Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn. 3. Ở các thể đột biến lệch bội thể ba của loài này sẽ có tối đa 216 kiểu gen. 4. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/8


Câu 1303 Vận dụng cao

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Ở loài này có tối đa 6 thể đột biến thể ba

2. Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn.

3. Ở các thể đột biến lệch bội thể ba của loài này sẽ có tối đa 216 kiểu gen.

4. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/8


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định số nhóm gen liên kết → xác định số thể đột biến tối đa

- Ở kì sau các NST đơn do chưa tách thành tế bào

Coi 1 NST là 1 gen có 2 alen

Sau giảm phân cơ thể 2n+1 sẽ tạo 2 loại giao tử

Xem lời giải

...