Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là


Câu 327 Thông hiểu

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết phản ứng thủy phân trong môi trường axit

RCOOR’ + HOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) RCOOH + R’OH

- Este thủy phân thu được axit fomic => Este có dạng HCOOR’

- Viết các đồng phân của R’ => số đồng phân este

Xem lời giải

...