Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X,Y cần 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd  thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CT 2 este là: 


Câu 494 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X,Y cần 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd  thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CT 2 este là: 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol các chất.

Bước 2: Sử dụng ct: nNaOH = n RCOOR’

Bước 3: Biện luận các trường hợp xác định este.

Xem lời giải

...