Thủy phân hoàn toàn 15 gam hỗn hợp E gồm 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X và Y: 


Câu 524 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn 15 gam hỗn hợp E gồm 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X và Y: 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết sơ đồ phản ứng

\(E:{\text{es}}te\,X,Y\xrightarrow{{ + NaOH}}\left\{ \begin{gathered}13,2g\,hh\,Z\xrightarrow{{{t^o}}}0,075mol\,N{a_2}C{O_3} \hfill \\7,8g\,hh\,2\,ancol \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

- Tính nNaOH

Sử dụng bảo toàn nguyên tố Na:\({n_{NaOH}} = {\text{ }}2{n_{N{a_2}C{O_3}}}\)  

- Tính \({{\text{M}}_{{\text{es}}te}}\)  và \({M_{\overline R 'OH}}\), biện luận xác định X, Y

BTKL: meste = mancol + mmuối – mNaOH

Este đơn chức => \({n_{ancol}} = {n_{{\text{es}}te}} = {n_{NaOH}} = {n_Z}\)

Xem lời giải

...