Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH  tối thiểu cần dùng là


Câu 345 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH  tối thiểu cần dùng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol este

2 este có cùng phân tử khối => Quy về 1 chất có phân tử khối là M => neste

- Tính nNaOH => VNaOH

nNaOH phản ứng = neste

Xem lời giải

...