Đun nóng m g hh X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600ml dd NaOH 1,15M thu được dd Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4g hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2g một chất khí. Giá trị của m là:


Câu 526 Vận dụng cao

Đun nóng m g hh X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600ml dd NaOH 1,15M thu được dd Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4g hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2g một chất khí. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Viết sơ đồ phản ứng

\(m\,gam\,X + NaOH:0,69mol \to \left\{ \begin{gathered}{\text{dd}}\,muoi\,Y\xrightarrow{{co\,can}}RCOONa\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}7,2g\,RH \hfill \\15,4g\,ancol\,Z\xrightarrow{{ + Na}}5,04lit\,{H_2} \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

- Tính nRCOONa

\({n_{RCOONa{\text{ }}}} = {\text{ }}{n_{NaOH{\text{ }}pu}}{\text{ }} = {\text{ }}{n_Z}{\text{ }} = 2{n_{{H_2}}}\)

- Tính mY

Tính nRH => MRH => R

mRCOONa = MRCOONa . nRCOONa

- Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH phản ứng = m+ mZ => mX

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.