Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch kiềm nồng độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là: 


Câu 544 Vận dụng cao

Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch kiềm nồng độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là: 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Viết sơ đồ phản ứng

$0,1mol\,X\,:RCOOR' + MOH \to \left\{ \begin{gathered}Y\,\left\{ \begin{gathered}{C_n}{H_{2n - 1}}{O_2}M\xrightarrow{{ + {O_2}}}\left\{ \begin{gathered}9,54g{M_2}C{O_3} \hfill \\8,26gC{O_2} \hfill \\{H_2}O \hfill \\ \end{gathered}  \right. \hfill \\NaOH\,du \hfill \\ \end{gathered}  \right. \hfill \\4,6g\,Z\xrightarrow{{ + CuO}}trang\,\,guong \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

- Xác định M

Bảo toàn nguyên tố M:${n_{MOH}}{\text{ }} = {\text{ }}2{n_{{M_2}C{O_3}}}$  => M

- Tìm ancol Z

nZ = nX => MZ

- Xác định R

\(\begin{gathered}{n_{C{O_2}}} = {n_{C\,trong\,X}} - {n_{N{a_2}C{O_3}}} \hfill \\{n_{{H_2}O}} = \frac{{{n_{H\,trong\,X}}}}{2} + \frac{{{n_{NaOH\,du}}}}{2} \hfill \\{m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 8,26 \hfill \\=  > n \hfill \\ \end{gathered} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.