Cho X, Y,Z,T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2, C6H5OH,  NH3, C2H5NH2  và có các tính chất ghi trong bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi 182,0 -33,4 16,6 184,0 pH ( dung dịch nồng độ 0,1M) 8,8 11,1 11,9 5,4 Nhận định nào sau đây là đúng


Câu 59012 Thông hiểu

Cho X, Y,Z,T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2, C6H5OHNH3, C2H5NH2  và có các tính chất ghi trong bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi

182,0

-33,4

16,6

184,0

pH ( dung dịch nồng độ 0,1M)

8,8

11,1

11,9

5,4

Nhận định nào sau đây là đúng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xét về pH thì C6H5OH mang tính axit ( axit phenic) còn 3 chất còn lại mang tình bazo do mang nhóm NH2

Chất nào mang gốc hidrocacbon hút e càng mạnh tính axit càng tăng nên xét về tính axit C6H5 > H > C2H5

Xét về nhiệt độ sôi:

Chất nào khối lượng càng lớn nhiệt độ sôi càng cao

ROH có nhiệt độ sôi lớn hơn RNH2 do tạo liên kết hidro bền hơn

RNH2 và R’NH2 thì chất nào có gốc hidrocabon lớn hơn thì sôi lâu hơn

Xem lời giải

...