Cho m gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit oxalic, axit glutamic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa (m + 8,8) gam muối. Giá trị của V là


Câu 62109 Vận dụng

Cho m gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit oxalic, axit glutamic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa (m + 8,8) gam muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng: nNaOH = 8,8/ (23-1) = ?

Xem lời giải

...