Chất A có công thức phân tử C6H8O4 . Cho sơ đồ phản ứng sau : (A) + 2NaOH → (B) + (C) + H2O (B) (->(((H_2)S(O_4),(t^0))) )(D) + H2O (C) + HCl → (E) + NaCl Phát biểu nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên :


Câu 60279 Vận dụng

Chất A có công thức phân tử C6H8O4 . Cho sơ đồ phản ứng sau :

(A) + 2NaOH → (B) + (C) + H2O

(B) \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^0}}}\)(D) + H2O

(C) + HCl → (E) + NaCl

Phát biểu nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biện luận công thức cấu tạo của este dựa vào công thức phân tử và tính chất hóa họC.

Công thức tính số liên kết pi + vòng = \(\frac{{2C + 2 - H}}{2}\)

Xem lời giải

...