Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X: axit axetic, andehit fomic, glucozo và fructozo cần 3,36 lít O2(đktc). Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi như thế nào?


Câu 60985 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X: axit axetic, andehit fomic, glucozo và fructozo cần 3,36 lít O2(đktc). Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi như thế nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hỗn hợp X gồm: C2H4O2; CH2O; C6H12O6; C6H12O6 → tất cả các chất này có công thức chung là (CH2O)n

PTHH: (CH2O)n + nO2 → nCO2 + nH2O

→ nCO2  = nH2O = 0,15 (mol)

Khi cho sp cháy vào dd Ca(OH)2 dư có phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,15                    → 0,15 (mol)

Xét: ∆m = mCO2 + mH2O - mCaCO3 = ?

∆m > 0 thì khối lượng dd tăng; ∆m < 0 thì khối lượng dung dịch giảm

Xem lời giải

...