Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch natri phenolat. (b) Cho lượng dư toluen vào dung dịch thuốc tím, đun nóng. (c) Cho lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch muối mononatri glutamat. (d) Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch phenyl amoni clorua đun nóng. (e) Cho chất hữu cơ có công thức C2H7NO3 vào dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là


Câu 64137 Vận dụng

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch natri phenolat.

(b) Cho lượng dư toluen vào dung dịch thuốc tím, đun nóng.

(c) Cho lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch muối mononatri glutamat.

(d) Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch phenyl amoni clorua đun nóng.

(e) Cho chất hữu cơ có công thức C2H7NO3 vào dung dịch KOH dư, đun nóng.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết PTHH xảy ra, chọn các phản ứng chỉ thu được 1 muối

Xem lời giải

...