Phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 64098 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng thuốc thử phân biệt các chất

Xem lời giải

...