Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường


Câu 62198 Nhận biết

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chất phản ứng được với Cu(OH)2 điều kiện thường là những chất có từ 2 nhóm OH liền kề, có nhóm COOH

Xem lời giải

...