Cho các chất sau: metyl acrylat, vinyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, phenyl benzoat. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng không thu được ancol là


Câu 59631 Thông hiểu

Cho các chất sau: metyl acrylat, vinyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, phenyl benzoat. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng không thu được ancol là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

các este có dạng: RCOOCH2=CR' ; RCOOCH(R')=CHR'' hoặc RCOOC6H4R' thủy phân trong môi trường kiềm sẽ không thu được ancol với R,R',R'' là các gốc hidrocacbon.

Xem lời giải

...