Có các phát biểu sau : a. Glucozo và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom b. Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằn phản ứng tráng bạc c. Kim loại Bari và Kali có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối d. Khi đun nóng tristearin với nước sôi trong thấy có kết tủa xuất hiện e. Amilozo là polime thiên nhiên mạch phân nhánh f. Oxi hóa hoàn glucozo bằng H2 ( Ni, to) thu được sorbitol g. Tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ nitron, tơ axetat là tơ nhân tạo Số phát biểu đúng là


Câu 60203 Thông hiểu

Có các phát biểu sau :

a. Glucozo và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom

b. Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằn phản ứng tráng bạc

c. Kim loại Bari và Kali có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối

d. Khi đun nóng tristearin với nước sôi trong thấy có kết tủa xuất hiện

e. Amilozo là polime thiên nhiên mạch phân nhánh

f. Oxi hóa hoàn glucozo bằng H2 ( Ni, to) thu được sorbitol

g. Tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ nitron, tơ axetat là tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại kiến thức về cacbohidrat, tính chất vật lý của kim loại kiềm thổ, chất béo và polime

Xem lời giải

...