Loại hợp chất nào sau đây không chứa nitơ trong phân tử?


Câu 60859 Nhận biết

Loại hợp chất nào sau đây không chứa nitơ trong phân tử?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào thành phần cấu tạo chung của các phân tử, từ đó xác định được chất nào có nito, chất nào không có.

Xem lời giải

...