Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom?


Câu 60658 Nhận biết

Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về este và amin

Xem lời giải

...