Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Để đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X cần dùng 54,88 lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen có trong X là


Câu 61571 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Để đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X cần dùng 54,88 lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen có trong X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt công thức của 3 chất đầu tiên metyl acrylat (CH2=CH-COOCH3), vinyl axetat (CH3COOCH=CH2), buta-1,3-đien (CH2=CH-CH=CH2) là C4H6On

Như vậy hỗn hợp gồm C4H6On (x mol) và C4H4 (y mol)

nX = x + y = 0,5 (1)

nH2O = 3x + 2y = 1,3 (2)

Giải (1) và (2) thu được x và y

Các chất đều chứa 4C nên nCO2 = 4nX

BTNT “O”: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nO(X)

Tính được mX = mC + mH + mO

=> %mC4H4

Xem lời giải

...