Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lit không khí (dktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp :


Câu 60269 Thông hiểu

Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lit không khí (dktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phản ứng quang hợp : 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n

Tính toán số mol theo phản ứng => số mol CO2 => thể tích không khí cần dùng.

Xem lời giải

...