Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z (trong dung dịch) thu được các kết quả như sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X hoặc T Tác dụng với quỳ tím Chuyển màu xanh Y Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Có kết tủa Ag Z Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Không hiện tượng Y hoặc Z Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Dung dịch xanh lam T Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là


Câu 61368 Vận dụng

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z (trong dung dịch) thu được các kết quả như sau:

Mẫu thử Thí nghiệm

Hiện tượng

X hoặc T Tác dụng với quỳ tím Chuyển màu xanh
Y Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Có kết tủa Ag
Z Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng

Không hiện tượng

Y hoặc Z Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Dung dịch xanh lam
T Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím


Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

X hoặc T làm quỳ tím chuyển sang màu xanh => X và T có môi trường bazo

Y tạo kết tủa Ag với dd AgNO3/NH3, đun nóng => Y có nhóm -CHO trong phân tử hoặc trong môi trường bazo chuyển hóa thành chất có khả năng phản ứng tráng Ag.

Z không phản ứng với AgNO3/NH3, đun nóng => Y không có nhóm -CHO

Xem lời giải

...