Cho dãy các chất sau : propin, but – 2- in, axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat, metyl axetat. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa là


Câu 62178 Thông hiểu

Cho dãy các chất sau : propin, but – 2- in, axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat, metyl axetat. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 là những chất có nối ba đầu mạch, andehit hoặc các chất có dạng nhóm andehit như este hay muối của axit fomic

Xem lời giải

...