Cho các chất glixerol, ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, phenol. Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


Câu 64109 Nhận biết

Cho các chất glixerol, ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, phenol. Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các axit vô cơ, hữu cơ, các chất có ít nhất 2 nhóm -OH cạnh nhau thì có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Xem lời giải

...